تولید سیر طارم

قطب تولید سیر طارم همدان

طارم بزرگ ترین قطب تولید سیر  در ایران است و حتی در جهان نیز شهرت دارد چون این منطقه دارای بهترین شرایط کشت سیر است و بهترین انواع سیر از دل خاک این منطقه

بیشتر بخوانید