سیر بسته بندی

پخش سیر تمیز شده همدانی بسته بندی

سیر تمیز شده همدان به صورت های مختلفی مانند خشک شده و یا پوست کنده در بسته بندی هایی با اندازه و حجم های متنوع توسط پخش کننده های این ماده غذایی با ارزش اقتصادی

بیشتر بخوانید